Privaatsuspoliitika

JSC lennundusettevõtte Transaviabaltica (registrikood 15997381, asukoht Karmelava, Kaunase rajoon, LT-54460, Leedu Vabariik, edaspidi nimetatud kui lennuettevõtja) sõidupiletite veebibroneerimissüsteemi kaudu piletite ostmise ja müümise tingimused on koostatud tarbijakaitseseaduse, Eesti ja Leedu Kaubandus-Tööstuskodade soovituste, rahvusvahelist e-kaubandust reguleerivate seaduste ning lennuettevõtja reisijate- ja pagasiveo eeskirja kohaselt. Sõidupiletite müük toimub projekti „Saartelennuliinid“ raames ja kehtib ainult lennuettevõtja lendude kohta. Sõidupiletite müügi- ja ostuteenust korraldab ja pakub lennuettevõtja volitatud esindaja ja koostööpartner OÜ Razoone (registrikood 11010237, asukoht Rõika 31a, Tallinn 10617, Eesti Vabariik, edaspidi nimetatud kui müüja).

Lennuettevõtja sõidupiletite veebibroneerimissüsteemi kaudu (aadressil https://sll.flights/) piletite ostmise ja müümise rakendust haldab müüja, kes on ka veebiteenuste pakkuja.

 

Isikuandmete kaitse ja küpsiste kasutamise põhimõtted

 

Selles isikuandmete kaitse ja küpsiste kasutamise põhimõtete dokumendis on selgitatud, kuidas me isikuandmeid kogume, kasutame, avalikustame ja säilitame. Üldtingimustel nupule OK klõpsamisega kinnitate nende põhimõtetega nõustumist. Oma nõusoleku saate tagasi võtta igal ajal, saates e-kirja aadressile info@saartelennuliinid.ee.

 

Teemad

 • Milliseid isikuandmeid teie kohta kogume?
 • Millal ja miks kogume delikaatseid isikuandmeid?
 • Alaealised
 • Kuidas me teie andmeid kasutame?
 • Milline on isikuandmete kogumise õiguslik alus?
 • Kellele teie isikuandmeid edastame?
 • Kui kaua teie isikuandmeid säilitame?
 • Millised on teie õigused?
 • Turvameetmed
 • Turundus
 • Küpsised
 • Muud veebilehed
 • Muudatused isikuandmete kaitse ja küpsiste kasutamise põhimõtetes
 • Kuidas meiega ühendust võtta?

 

Milliseid isikuandmeid teie kohta kogume?

Ettevõte kogub, kasutab, avalikustab ja säilitab isikuandmeid, et tagada teile ohutu, sujuv, tõhus ja kohandatud reisikogemus, mis vastab teie vajadustele ja nõudmistele.

Isikuandmete kaitse ja küpsiste kasutamise põhimõtted kehtivad kõikide teie isikuandmete kohta, mida kogume, kasutame või töötleme, kui te kliendina või võimaliku kliendina müüja pakutud sõitmisvõimalusega tutvute või sõitu korraldate.

Kogume teie isikuandmeid iga kord, kui kasutate meie teenuseid (meie, muude ettevõtete või meie nimel tegutsevate esindajate kaudu), tellite või broneerite pileteid meie süsteemide kaudu, kasutate meie veebilehti või helistate meie kõnekeskusesse.

Kogume teie isikuandmeid, kui kasutate meie kontaktivorme, meie juures registreerute, tellite meie tooteid või teenuseid või meie uudiskirja. Samuti kogume teavet, kui osalete vabatahtlikus kliendiuuringus, annate tagasisidet või osalete kampaaniates. Veebilehtede kasutamisinfot kogutakse küpsiste abil.

Kogume, kasutame, avalikustame ja säilitame teie ja teie sõitude kohta järgmisi isikuandmeid:

 • nimi
 • aadress
 • telefoninumber
 • e-posti aadress
 • hr/pr/prl
 • sünnikuupäev
 • passi/ID-kaardi number
 • kodakondsus
 • krediidiinfo (alati anonüümsel kujul: xxxx xxxx xxxx 1234)
 • IP-aadressid.

 

Vajame asjaomastele tolli- ja immigratsiooniasutustele õigusaktidega nõutud broneerimisinfo või lennumarsruudi esitamiseks teie abi, et teie isikuandmed oleksid ajakohased, täielikud ja täpsed. Andmetes mistahes värskenduse tegemiseks palun võtke meiega ühendust.

 

Millal ja miks kogume delikaatseid isikuandmeid?

Teatud isikuandmed, nt info rassi, rahvuse, usu või tervise kohta, on delikaatsed isikuandmed.

 

Üldiselt me delikaatseid isikuandmeid ei küsi. Siiski võivad mõnikord sellised andmed meieni jõuda, sest:

 • olete küsinud meilt ja/või lennujaama käitajalt spetsiifilist meditsiinilist abi, näiteks ratastooli või hapnikumaski
 • olete mingil muul viisil esitanud sellist teavet meile või kolmandale isikule (näiteks reisikorraldajale, kelle kaudu tegite broneeringu).

 

Peale selle võite olla esitanud oma sõiduga seotud muu päringu, mis võib vihjata või osutada teie usulistele tõekspidamistele või tervislikule seisundile, nt olete tellinud spetsiifilise toidu.

 

Esitades isikuandmeid, mis on või võivad olla delikaatsed isikuandmed, nõustute selgesõnaliselt sellega, et me võime neid isikuandmeid isikuandmete kaitse ja küpsiste kasutamise põhimõtete kohaselt koguda, kasutada, kolmanda isikuga jagada ja edastada väljapoole Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda. Telefonitsi teenust tellides annate meile suulise nõusoleku teie isikuandmete töötlemiseks, et saaksime pakkuda teie tellitud või teile vajalikku toodet/teenust. Veebilehelt või isikliku kohtumise ajal tellimise korral rakendab müüja kliendi nõusoleku saamiseks nõustumispõhimõtet, st teie isikuandmete kogumiseks küsitakse teie selgesõnalist kirjalikku nõusolekut (nt vormi allkirjastamise või märkeruudu märkimisega). Mõne teise isiku nimel reserveeringut tehes vastutate ja tagate, et isik, kelle isikuandmed müüjale esitatakse, on nende avaldamist lubanud, on sellest teadlik ning isikuandmete kaitse ja küpsiste kasutamise põhimõtetega nõus.

 

Kui võtate oma nõusoleku tagasi, siis ei saa me kõigi või osa teenuste pakkumist tagada. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta tagasivõtmisele eelnenud ajal kehtinud nõusoleku põhjal toimunud töötlemise õiguslikkust. Tähelepanu! Te ei saa selle põhjendusega tühistada juba makstud tasusid ega nõuda nende tagastamist.

Oma nõusoleku saate tagasi võtta igal ajal, saates e-kirja aadressile  info@saartelennuliinid.ee.

 

Alaealised

Müüja ei saa kindlaks määrata meie veebilehti külastavate ja kasutavate isikute vanust. Kui alaealine isik (kohaldatava õiguse kohaselt) on esitanud meile isikuandmeid lapsevanema või eestkostja nõusolekuta, peab lapsevanem või eestkostja nende isikuandmete eemaldamiseks ja alaealise konto kustutamiseks meiega ühendust võtma.

 

Kuidas me teie andmeid kasutame?

Üldiselt kogub müüja isikuandmeid otse teilt või teie volitatud esindajatelt (st isikutelt, keda olete volitanud), kolmandalt isikult (st teie reisikorraldajalt või teenusepakkujalt) ning muudest kanalitest, sealhulgas meie piletikassade ja lennujaamateenuste andmetest. Info kogumise eesmärgid on muuhulgas:

 • teile teenuste osutamine, näiteks tehingute töötlemine (broneeringu tegemine), tehnilise abi pakkumine, teie abistamine tehingu tegemisel, lennuteadete saatmine, veebi kaudu ja lennujaamas asjakohase seadme abil lennule registreerumise hõlbustamine, kohandatud teenuste osutamine ja teie päringule või nõudele vastamine
 • lennujaamateenuste osutamine, näiteks info töötlemine jätkulendude, lennujaamategevuste ning tolli- ja immigratsiooniasutuste kohta
 • pagasiteenuste osutamine, näiteks mistahes pagasipäringute, sh kahjustunud või kadunud pagasi nõuete töötlemine
 • pardatoitlustuse ja muude teenuste osutamine, mis vastavad parimal viisil teie eelistustele ja vajadustele (mille kohta oleme võinud teiega suhtlemisel infot saada)
 • teile suunatud turundus ja suhtlus müüja või volitatud esindaja pakutavate toodete ja teenuste kohta
 • kliendirahulolu- või tooteuuringute jaoks teiega ühenduse võtmine
 • uurimis- ja arendustegevus ning analüüs, sh turu-uuringud
 • ohutus-, turva- ja õigusnõuete täitmine.

 

Isikuandmeid kasutatakse ka info ja uudiste edastamiseks ning teile teenuste osutamisega seotud muu äritegevuse jaoks.

 

Milline on isikuandmete kogumise õiguslik alus?

Isikuandmete käitlemine toimub EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR, EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS 2016/679) ja konkreetse riigi kohaldatava õiguse kohaselt.

 

Kogume ainult selliseid andmeid, mis on vajalikud teie tellitud teenuste osutamiseks, lepingu täitmiseks või selleks ettevalmistumiseks, õigustatud huvi alusel või õigusaktidega kehtestatud nõuete täitmiseks. Kui meil puudub juurdepääs teie andmetele, ei pruugi olla võimalik teile teenuseid osutada.

 

Kellele teie isikuandmeid edastame?

Teie isikuandmeid edastatakse ainult sujuva kliendikogemuse tagamise eesmärgil rangelt piiritletud juhtudel. Teie sõitude tõrgeteta korraldamiseks tuleb meil tihti jagada teie isikuandmeid nendega, kes on teie sõiduga seotud: meie tütar- ja sidusettevõtete ning kolmandate isikutega, näiteks lennuettevõtjate ja lennujaama käitajate, turvapersonali ja reisikorraldajatega. Jagame teie isikuandmeid ka kolmandate isikutega, kes osalevad meilt tellitud teenuste teile osutamises, näiteks lennujaamateenuste või transfeeriga tegelevate ettevõtetega.

Müüja võib avaldada teie isikuandmeid ka õiguskaitseorganitele ja valitsusele julgeoleku-, tolli- ja immigratsiooninõuete täitmiseks. Näiteks Ameerika Ühendriikide ja ka muude riikide õigusaktid nõuavad, et lennuettevõtja annaks piirikontrolliasutustele juurdepääsu teie broneerimisinfole või lennumarsruudile. Seega võidakse asjakohaseid isikuandmeid (broneeringuinfo (PNR andmed) või reisijaid käsitlev eelteave (API andmed)) avaldada seadusega ettenähtud korras tolli-, immigratsiooni ja/või muudele asjakohastele asutustele. Tähelepanu! Sellise teabe algsed saajad võivad jagada teie PNR ja API andmeid muude valitsusasutuste või õiguskaitseorganitega.

Teie andmeid võidakse isikuandmete kaitse ja küpsiste kasutamise põhimõtete kohaselt edastada väljapoole Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda. Mõnel juhul võib olla vaja küsida teie nõusolekut ja peate arvestama, et andmete turvalisus ei pruugi vastata samadele nõuetele kui teie päritoluriigis. Andmete edastamine toimub EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) kohaselt.

Müüja võib ka kasutada ja avaldada teie isikuandmeid asjakohase tehingu või päringu jaoks isikutele, kelle korral samasus teie või teie volitatud esindaja(te)ga on kehtivalt tuvastatud. Selles dokumendis määratletud andmete avaldamise korral peetakse igat reisijat, kes on broneeringuinfos rühmitatud mingi numbri alla, iga sama PNR numbriga reisija volitatud esindajaks sõltumata rühmas olevate isikute arvust.

Jagame teie isikuandmeid World Ticketi ja teiste tehniliste teenuste pakkujatega, kes haldavad ja majutavad meie piletisüsteemi. Sellist majutust pakuvad Softlayer (Euroopa/USA/Hiina) ja Itadel (Taani) [http://www.softlayer.com/].

 

Kui kaua teie isikuandmeid säilitame?

Säilitame teie isikuandmeid vaid niikaua, kui see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks neid koguti, nt teile sõiduteenuse pakkumisega seotud kohustuste, müüja õiguslike või äriliste vajaduste või kohalduvate õigusaktide nõuete täitmiseks. Üldreegel on, et andmed kustutatakse 5 aasta pärast, kui ei ole konkreetset põhjust neid kauem säilitada.

 

Küsitluste, kampaaniate ja muu sellisega kogunenud isikuandmed kustutatakse 1 kuu jooksul pärast tulemuse väljakuulutamist.

 

Millised on teie õigused?

Teil on isikuandmetega seonduv õigus:

 • oma andmetele juurdepääsule
 • ebaõigete andmete parandamisele
 • oma andmete kustutamisele
 • nõusoleku tagasivõtmisele
 • andmete ülekandmisele juurdepääsetavas vormingus
 • isikuandmete töötlemise kohta kaebuse esitamisele. Probleemi uurimiseks saate meiega ühendust võtta. Sellise päringu käsitlemise ajal on meil vaid piiratud võimalused teie isikuandmete kasutamiseks.

 

Vastavalt konkreetsetele asjaoludele võidakse neid õigusi kitsendada või piirata.

 

Oma õiguste kasutamiseks palun võtke meiega ühendust aadressil info@saartelennuliinid.ee. Teatud juhtudel jätab müüja kohalduvate seaduste kohaselt endale õiguse võtta selle teenuse eest mõistlikku haldustasu.

 

Palun tutvuge ka meie küpsiste kasutamise põhimõtetega.

 

Turvameetmed

Müüja on rakendanud teie isikuandmete töötlemise kaitsmiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid. Näiteks on meil kasutusel turvameetmed isikuandmete kaitsmiseks kadumise ja varguse ning volitamata juurdepääsu ja põhjendamatu avaldamise eest.

 

Tehniliste turvameetmete näitena võib esitada krüpteerimise, tulemüürid ja turvasoklite kihi (SSL). Täpsemat infot meie veebilehelt kogutavate isikuandmete tehniliste turvameetmete kohta leiate siit.

 

Töökorralduslike turvameetmete näide on müüja juurutatud mitmed autentimisprotseduurid ettevõttes ja väliste teenusepakkujate juures, mis võivad seisneda teilt täpsemate üksikasjade küsimises teie isiku tuvastamiseks enne konkreetset teenust, toodet või tehingut puudutava päringu käsitlemist. Müüja jälgib ka võrguliiklust, et tuvastada isikuandmete volitamata üleslaadimise või muutmise, pettuse või ebaseadusliku tegevuse või muu kahju põhjustamise katseid.

 

Kui teil on turvalisuse kohta küsimusi, palun võtke meiega ühendust aadressil info@saartelennuliinid.ee.

 

Turundus

Soovime saata teile huvi pakkuda võivat teavet meie ettevõtte ja koostööpartnerite toodete ja teenuste kohta. Turundusteadete saamisega nõustumise saate hiljem tagasi võtta. Teil on õigus igal ajal keelata meil teiega turundusotstarbel ühendust võtta või edastada teie andmeid müüja koostööpartneritele. Kui te ei soovi enam turundusteateid saada, palun kirjutage aadressil info@saartelennuliinid.ee.

 

Me ei kanna üle ega müü teie isikuandmeid ühelegi kolmandale isikule.

 

Küpsised

Küpsised on Teie arvutisse salvestatavad tekstifailid, millega kogutakse tavapärast interneti logiteavet ja külastaja käitumisteavet. Teavet kasutatakse veebilehe külastajate käitumise jälgimiseks ja veebilehel toimuva tegevuse kohta statistiliste aruannete koostamiseks. Täiendav info küpsiste kohta on esitatud veebilehtedel www.aboutcookies.org ja www.allaboutcookies.org.

 

Meie veebilehe esmakordsel külastamisel näete küpsiste infoakent. Kui te ei ole küpsiste kasutamisega nõus, ei jää arvutisse statistika jaoks ettenähtud küpsiseid, aga jääb seda valikut tähistav küpsis. Kui te soovite, et meie veebileht ei jätaks üldse küpsiseid, peate oma brauseris küpsised keelama. Siis ei ole võimalik kasutada ka muid funktsioone, mille korral veebileht peab teie valiku meelde jätma.

 

Muud veebilehed

Meie veebileht sisaldab linke muudele veebilehtedele. Need isikuandmete kaitse ja küpsiste kasutamise põhimõtted kehtivad ainult selle veebilehe kohta. Muudele veebilehtedele liikumise korral tuleb tutvuda seal kehtivate isikuandmete kaitse ja küpsiste kasutamise põhimõtetega.

 

 

Muudatused isikuandmete kaitse ja küpsiste kasutamise põhimõtetes

Jälgime isikuandmete kaitse ja küpsiste kasutamise põhimõtete ajakohasust pidevalt ja avaldame kõik värskendused sellel veebilehel. Isikuandmete kaitse ja küpsiste kasutamise põhimõtteid värskendati viimati 18. mail 2018.

 

Kuidas meiega ühendust võtta?

Müüja on isikuandmete vastutav töötleja ja küsimuste korral meie isikuandmete kaitse ja küpsiste kasutamise põhimõtete kohta või meie käsutuses oleva teid puudutava info kohta saate alati ühendust võtta aadressil

 

info@saartelennuliinid.ee.

Adressaat: isikuandmete kaitse ja küpsiste kasutamise põhimõtete reklamatsioonid

[SLL/Razoone/DPO/spetsiifiline kontaktinfo]

Rõika 31a, Tallinn 10617

Eesti

Reg. nr 11010237

 

Kui te ei jää meie vastusega rahule või arvate, et me ei töötle teie isikuandmeid seadusekohaselt, võite pöörduda Eesti Andmekaitse Inspektsiooni poole [www.aki.ee, infotelefon: +372 56202341, e-post: info@aki.ee].

______________________________________________________________________________________________________________________________________

OÜ Razoone, Rõika 31a, Tallinn 10617, Eesti
KMKR: EE100874631/ Reg. nr. 11010237
Klienditugi: +372 5885 6336 e-mail: info@saartelennuliinid.ee www.saartelennuliinid.ee
e-raha ettevõte: Paysera LT IBAN: LT87 3500 0100 0208 1736