Andmekaitsetingimused

ANDMEKAITSETINGIMUSED

Detailselt käsitletakse andmekaitse teemasid alljärgnevalt:

1. Üldinfo
2. Isikuandmete ja küpsiste kasutamise põhimõtted
3. Millised isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse?
4. Kliendikõnede salvestamine
5. Millal ja miks kogume eriliigilisi isikuandmeid?
6. Alaealised
7. Kuidas andmeid kasutame?
8. Milline on isikuandmete kogumise õiguslik alus?
9. Kellele isikuandmeid edastame?
10. Kui kaua teie isikuandmeid säilitame?
11. Millised on teie õigused?
12.Turvameetmed
13.Turundus
14. Küpsised
15. Muud veebilehed
16. Muudatused andmekaitsetingimustes
17. Kuidas meiega ühendust võtta?

1. Üldinfo

JSC lennundusettevõtte Transaviabaltika (registrikood 15997381, asukoht Karmelava, Kaunase rajoon, LT-54460, Leedu Vabariik, edaspidi nimetatud kui lennuettevõtja) kohaldab oma andmetöötluses alltoodud andmekaitsetingimusi (edaspidi andmekaitsetingimused).

Sõidupiletite interneti broneerimissüsteemi kaudu piletite ostmise ja müümise tingimused on koostatud tarbijakaitseseaduse, Eesti ja Leedu Kaubandus-Tööstuskodade soovituste, rahvusvahelist e-kaubandust reguleerivate õigusaktide ning lennuettevõtja reisijate- ja pagasiveo eeskirja kohaselt. Andmekaitse osas juhindutakse isikuandmete kaitse üldmäärusest.

Sõidupiletite müük toimub veebilehe https://sll.flights/ ja ärinime „Saartelennuliinid“ kasutades.

Sõidupiletite müügi- ja ostuteenust korraldab ja pakub lennuettevõtja volitatud esindaja ja koostööpartner OÜ Razoone (registrikood 11010237, asukoht Lõõtsa 6a, 11415 Tallinn, Eesti, Eesti Vabariik, edaspidi nimetatud kui müüja). Lennuettevõtja sõidupiletite veebibroneerimissüsteemi kaudu (aadressil https://sll.flights/) piletite ostmise ja müümise rakendust haldab OÜ Razoone, kes on Transaviabaltika volitatud esindaja. Piletimüügi protsessis ja teenuse osutamisel kasutatakse ka kolmandaid osapooli, kelle andmed on toodud punktis 9.

2. Isikuandmete ja küpsiste kasutamise põhimõtted

Andmekaitsetingimustes on selgitatud, kuidas isikuandmeid kogume, kasutame, töötleme, edastame ja säilitame. Pileti ostmise käigus enne maksmisele asumist on vajalik märgistada kast üldtingimustega nõustumise osas. Kui märgite üldtingimustega nõustumise ning asute broneeritud lennupiletite eest maksma, siis kinnitate muuhulgas andmekaitsetingimustega nõustumist. Andmekaitsetingimuste täpne kirjeldus on avaldatud https://sll.flights/andmekaitsetingimused

Telefonitsi teenust tellides annate meile suulise nõusoleku teie isikuandmete töötlemiseks, et saaksime pakkuda tellitud või vajalikku toodet/teenust.

Veebilehelt või isikliku kohtumise ajal tellimise korral rakendab müüja kliendi nõusoleku saamiseks nõustumispõhimõtet, st teie isikuandmete kogumiseks küsitakse teie selgesõnalist kirjalikku nõusolekut (nt vormi allkirjastamise või märkeruudu märkimisega).

Mõne teise isiku nimel broneeringut tehes vastutate ja tagate, et isik, kelle isikuandmed müüjale esitatakse, on nende avaldamist lubanud, on sellest teadlik ning isikuandmete kaitse ja küpsiste kasutamise põhimõtetega nõus.

3. Millised isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse?

Teenuse pakkumise käigus kogutakse, töödeldakse ja säilitatakse isikuandmeid Teile teenuse pakkumiseks. Lisaks on andmete kogumine vajalik selleks, et tagada ohutu, sujuv, tõhus ja korraldatud reisikogemus, mis vastab lennunduse reisijateveo tingimustele ning õigusaktides sätestatud turva- ja julgeoleku nõuetele.

Kogume teie isikuandmeid iga kord, kui kasutate pakutavaid teenuseid (sh müüja või müüja nimel tegutsevate esindajate kaudu), tellite või broneerite pileteid meie süsteemide kaudu, kasutate meie veebilehti või helistate müüja kõnekeskusesse.

Kogume teie isikuandmeid, kui kasutate meie kontaktivorme, broneerite meie juures lennu, tellite meie tooteid või teenuseid või meie uudiskirja. Samuti kogume teavet, kui osalete vabatahtlikus kliendiuuringus, annate tagasisidet või osalete kampaaniates. Salvestame kliendi kõnekeskusesse tehtud kõnesid teeninduskõnesid parema teeninduse tagamiseks mh kliendi pretensioonide lahendamiseks. Veebilehtede kasutamisinfot kogutakse küpsiste abil, kuid tegemist on isikustamata elektroonilise teabega.

Kogume, kasutame, töötleme ja säilitame teie ja teie sõitude kohta järgmisi isikuandmeid:
3.1. tehingute arv (number of transactions ja record number),
3.2. ostu kuupäev (sales date),
3.3. broneeringu number (reg loc),
3.4. piletinumber (TKNE)
3.5. lennupiletihind (payment total)
3.6. andmed soodustuse kohta (Pax type)
3.7. tiitli järgi soo määratlus (titel)
3.8. eesnimi (first name)
3.9. perekonnanimi (last name)
3.10. lennu lähtekoht (org)
3.11. lennu sihtkoht (dst)
3.12. lennu number (flight)
3.13. lennu toimumise päev (departure date)
3.14. e-mail
3.15. mobiiltelefoni number (mobiile number)
3.16. elukoha riik (country)
3.17. andmed makse teostamise fakti kohta (payment status)
3.18. arve number (invoice number)
3.19. makselahenduse valiku andmed* (payment by)
3.20. broneeringu status (booking status)
3.21. kõnekeskusesse helistamise fakt ja kõnesalvestus

* pangalingi puhul Paysera LT makselahendusele lehel või maksekaardiga makstes suunatakse klient AS Nets Estonia makselahenduse süsteemi. sularahas maksmine tähendab müüja agendi käest ostetud piletit. Üldjuhul muud informatsiooni makselahenduse valiku andmete kohta müüja ei töötle ega salvesta. Eripäringu alusel on võimalik saada maksevahendajalt piiratud koosseisus andmeid, kuid igakordselt müüja neid andmeid ei töötle ega kogu. Piiratud koosseisus andmeteks on Paysera LT saadavateks andmeteks on isiku nimi, makse teostamise fakt, makse summa, kuupäev ja broneeringu number. Nets Estonia AS puhul on isiku nimi, makse teostamise fakt, makse summa ja isiku maksekaardi 4 numbrit. Ülejäänud osas on isiku maksekaardi andmed varjatud,

Teie avaldatud eeltoodud andmed peavad asjakohased, täpsed ja täielikud. See on vajalik turvalisuse ja julgeoleku õigusaktidega sätestatud kohustuste järgmiseks. Juhul kui eeltoodud loetelus esitatud andmetes on vaja teha muudatusi, siis palume võtta ühendust müüja OÜ Razoone alltoodud kontaktidel, mis on esitatud punktis 17.

4. Kliendikõnede salvestamine

Kõnena tuleb mõista Teie kõne OÜ Razoone klienditeeninduskeskusesse ning selleks on salvestatud häälkõne elektrooniline kogum. Klienditeeninduskeskusesse tehtud teeninduskõnesid salvestatakse parema teeninduse tagamiseks ja vajadusel punktis 7 toodud info kogumise eesmärkidel, mh teie pretensioonide lahendamiseks.

4.1. Teid teavitatakse kõne salvestamisest kõne alguses.
4.2. Tagame, et salvestisele ei pääseks ligi isik, kellel ei ole õigust salvestisele juurde pääseda.
4.3. Salvestise töötlemisel ja käitlemisel tagame salvestise töötleja andmete terviklikkuse, konfidentsiaalsuse ning päritolu autentsuse.
4.4. Teil on õigus kõne salvestamisest igal keelduda, lõpetades teeninduskõne.
4.5. Õigustatud huvi korral tagatakse Teile juurdepääs salvestisele.
4.6. Te peate kõne salvestisele juurdepääsuks esitama sooviavalduse, mis tuleb esitada kontaktidel, mis on toodud punktis 17. Sooviavaldusse tuleb märkida salvestamise aeg.
4.7.Meil on õigus jätta andmesubjekti sooviavaldus rahuldamata ning salvestisele juurdepääsu mitte lubada, kui andmesubjektile ei ole võimalik taas esitada tema kohta kogutud andmeid nii, et sellega ei kahjustaks teiste isikute huve.
4.8. Tagame juurdepääsu salvestisele meie kontoris isiku tuvastamise järgselt isikut tõendava dokumendi alusel. Ligipääsu tagamine isikule registreeritakse.
4.9. Salvestist säilitatakse 2 kuud. Salvestise säilitamistähtaja möödumisel salvestis kustutatakse automaatselt.

5. Millal ja miks kogume eriliigilisi isikuandmeid?

Eriliigilised isikandmed on andmed rassilise või etnilise päritolu kohta, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilised andmed, isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised andmed, terviseandmed ning andmed isiku eraelu kohta.

Reeglina eriliigilisi isikuandmeid ei töödelda. See osutub vajalikuks üksnes isiku eripäringu alusel, kui
5.1. olete küsinud meilt ja/või lennujaama käitajalt spetsiifilist meditsiinilist abi, näiteks ratastooli või hapnikumaski,
5.2. olete mingil muul viisil esitanud sellist teavet meile või kolmandale isikule (näiteks reisikorraldajale, kelle kaudu tegite broneeringu),
5.3. võite olla esitanud oma sõiduga seotud muu päringu, mis võib vihjata või osutada Teie usulistele tõekspidamistele või tervislikule seisundile, nt olete tellinud spetsiifilise toidu.

Esitades isikuandmeid, mis on või võivad vihjata eriliigilistele isikuandmetele, siis nõustute, et me võime neid isikuandmeid isikuandmete kaitse ja küpsiste kasutamise põhimõtete kohaselt koguda, kasutada, kolmanda isikuga jagada ja edastada Euroopa Liidus Euroopa Majanduspiirkonnas ja väljaspoole arvestades andmekaitse üldmääruses sätestatud tingimusi.

6. Alaealised

Müüja ei saa kindlaks määrata meie veebilehti külastavate ja kasutavate isikute vanust. Kui alaealine isik (kohaldatava õiguse kohaselt) on esitanud meile isikuandmeid lapsevanema või eestkostja nõusolekuta, peab lapsevanem või eestkostja nende isikuandmete eemaldamiseks ja kustutamiseks meiega ühendust võtma.

7. Kuidas andmeid kasutame?

Üldiselt kogume isikuandmeid otse Teilt või Teie volitatud esindajatelt (st isikutelt, keda olete volitanud), kolmandalt isikult (st teie reisikorraldajalt või teenusepakkujalt) ning muudest kanalitest, sealhulgas meie piletikassade ja lennujaamateenuste andmetest.

Info kogumise eesmärgid on muuhulgas:
7.1. teile teenuste osutamine, näiteks tehingute töötlemine (broneeringu tegemine),
7.2. tehnilise abi pakkumine,
7.3. teie abistamine tehingu tegemisel,
7.4. lennuteadete saatmine,
7.5. veebi kaudu ja lennujaamas asjakohase seadme abil lennule registreerumise hõlbustamine,
7.6. kohandatud teenuste osutamine ja Teie päringule või nõudele vastamine,
7.7. lennujaama teenuste osutamine, näiteks info töötlemine jätkulendude,
7.8. lennujaama tegevuste ning tolli- ja immigratsiooniasutuste päringute täitmine,
7.9. pagasiteenuste osutamine, näiteks mistahes pagasipäringute, sh kahjustunud või kadunud pagasi nõuete töötlemine,
7.10. pardatoitlustuse ja muude teenuste osutamine, mis vastavad parimal viisil teie eelistustele ja vajadustele (mille kohta oleme võinud teiega suhtlemisel infot saada),
7.11. Teile suunatud turundus ja suhtlus müüja või volitatud esindaja pakutavate toodete ja teenuste kohta,
7.12. info ja uudiste edastamiseks ning teile teenuste osutamisega seotud muu äritegevuse jaoks,
7.13. kliendirahulolu- või tooteuuringute jaoks teiega ühenduse võtmine,
7.14. uurimis- ja arendustegevus ning analüüs, sh turu-uuringud,
7.15. ohutus-, turva- ja õigusnõuete täitmine.

8. Milline on isikuandmete kogumise õiguslik alus?

Isikuandmete käitlemine toimub EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse (EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS 2016/679) kohaselt.

Töötleme ainult selliseid andmeid:
8.1. mis on vajalikud teie tellitud teenuste osutamiseks, lepingu täitmiseks või selleks ettevalmistumiseks,
8.2. mille osas olete andnud oma nõusoleku andmete töötlemiseks ühel või enamal konkreetsel eesmärgil seoses teenuse osutamisega;
8.3. mille töötlemine on vajalik avalikkuse huvides täidetava ülesande täitmiseks või avaliku võimu teostamiseks, mis on tehtud meile ülesandeks;
8.4. inimese eluliste huvide kaitseks, tema seisundis aitamiseks;
8.5. mille töötlemine on pandud kohustuses õigustatud huvi alusel õigusaktidega kehtestatud nõuete täitmiseks.

9. Kellele isikuandmeid edastame?

Teie isikuandmeid edastatakse ainult Teile teenuse pakkumise ja tagamise eesmärgil rangelt piiritletud juhtudel, mille osas järgitakse rangelt õigusaktides sätestatud isikuandmete töötlemise põhimõtteid.

Selgitame, et Teie lendude tõrgeteta korraldamiseks tuleb meil mõnikord jagada teie isikuandmeid nendega, kes on teie sõiduga seotud: meie tütar- ja sidusettevõtete ning kolmandate isikutega, näiteks lennuettevõtjate ja lennujaama käitajate, turvapersonali ja reisikorraldajatega.

Jagame teie isikuandmeid ka kolmandate isikutega, kes osalevad meilt tellitud teenuste teile osutamises, näiteks lennujaamateenuste osutajatega.

Võime avaldada teie isikuandmeid ka õiguskaitseorganitele ja valitsusele julgeoleku-, tolli- ja immigratsiooninõuete täitmiseks. Näiteks õigusaktid võivad kohustada, et lennuettevõtja annaks piirikontrolliasutustele juurdepääsu teie broneerimisinfole või lennumarsruudile. Seejuures võidakse nimetatud andmeid edastada Euroopa Liidus ja Euroopa Majanduspiirkonnas ning väljaspoole neid. Eeltoodu osas ei töödelda Teie andmeid muul viisil, kui vastavuses isikandmete kaitse üldmäärusega.

Müüja võib ka kasutada ja avaldada teie isikuandmeid asjakohase tehingu või päringu jaoks isikutele, kelle korral samasus teie või teie volitatud esindaja(te)ga on kehtivalt tuvastatud.

Lisaks Transaviabaltikale töötlevaid Teie andmeid teenuse pakkumisel järgmised isikud:
9.1.1. piletimüügi protsessi korraldamisel OÜ Razoone (Eesti äriühing registrikoodiga 11010237);
9.1.2. piletimüügi eripärast tulenevalt ja lennundusreeglitest tulenevalt ei ole võimalik Transaviabaltikal OÜ Razoone läbi piletimüügi protsessi korraldamisel omada täiesti eraldiseisvat sõltumatut müügikanalit ehk broneerimissüsteemi. Broneerimissüsteemina on kasutusel Worldticket rahvusvaheline broneerimissüsteem. Worldticket rahvusvahelisel broneerimissüsteemil on lennujaamade jaoks väljumiskontrollisüsteemi liides, mille abil lennujaamad kontrollivad broneeringu andmeid, selleks et teha check in ja lubada pileti ostnud isikud lennuki pardale.
9.1.3. Piletimüügi protsessis WorldTicket A/S (Taani äriühing, registrikoodiga 29794626) broneerimiskeskkonnas on kasutusel ka Paysera LT (Leedu äriühing registrikoodiga: 300060819) pangalingi makseteenuse lahendus ning AS Nets Estonia (Eesti äriühing registrikoodiga: 10452335) maksekaartide lahendus, mille raames töödeldakse piletit ostvate isikute makset puudutavaid andmeid.
9.1.4. Pileti müügi protsessi järel töötleb andmeid AS Tallinna Lennujaam, kui isik pöördub lennuteenuse saamiseks lennujaama, mille check in töötajad kontrollivad Worldticket broneeringusüsteemi kaudu pileti ostnud kliendi andmeid, tuvastavad tema isikusamasuse ning selle alusel lubavad nad vastavas lennujaamas lennule.
9.1.5. pileti müügiagent, kellelt te otse pileti ostate (Estravel AS [Eesti äriühing registrikoodiga 10325720], Tiit Reisid OÜ [Eesti äriühing registrikoodiga 10055108], AS Wris [Eesti äriühing registrikoodiga 10280259], Estair OÜ [Eesti äriühing registrikoodiga 10303109] ja Tallinna Lennujaam AS [Eesti äriühing registrikoodiga 10349560]).

10. Kui kaua isikuandmeid säilitame?

Säilitame teie isikuandmeid vaid niikaua, kui see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks neid koguti, nt teile lennuteenuse pakkumisega seotud kohustuste, müüja õiguslike või äriliste vajaduste või kohalduvate õigusaktide nõuete täitmiseks. Üldreegel on, et andmed broneeringu kohta kustutatakse 5 aasta pärast, kui ei ole konkreetset põhjust neid kauem säilitada.

Arveldustega seotud raamatupidamise kohustuse säilitamiseks säilitatakse väljastatud arveid 7 aastat.

Küsitluste, kampaaniate, teadete ja muu sellisega kogunenud isikuandmed kustutatakse 1 kuu jooksul.

11. Millised on teie õigused?

Kui olete avaldanud nõusoleku oma isikuandmete teatud viisil kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks, võite selle nõusoleku tulevikus igal ajal tagasi võtta.

Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta tagasivõtmisele eelnenud ajal kehtinud nõusoleku põhjal toimunud töötlemise õiguslikkust. NB! Te ei saa selle põhjendusega tühistada juba makstud tasusid ega nõuda nende tagastamist.

Lisaks võite avaldada vastuseisu oma isikuandmete kasutamisele turunduse eesmärgil, kandmata ühtegi muud kulu peale edastamise kulude kooskõlas põhitariifidega.

Kooskõlas kohalduvate andmekaitset käsitlevate õigusaktidega on Teil õigus:
10.1 taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele,
10.2 taotleda oma isikuandmete parandamist,
10.3 taotleda oma isikuandmete kustutamist,
10.4 taotleda oma isikuandmete töötlemise piirangut
10.5 taotleda andmete kaasaskantavust,
10.6 avaldada vastuseisu oma isikuandmete töötlemisele,
10.7 oma õiguste teostamiseks võtke palun meiega ühendust punktis 17 sätestatud viisil (vt punkti 17).
10.8 kaebuste korral on Teil õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele, kelleks on Andmekaitse Inspektsioon (vt punkti 17).

12. Turvameetmed

Müüja on rakendanud teie isikuandmete töötlemise kaitsmiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid. Näiteks on meil kasutusel turvameetmed isikuandmete kaitsmiseks kadumise ja varguse ning volitamata juurdepääsu ja põhjendamatu avaldamise eest.

Tehniliste turvameetmete näitena võib esitada krüpteerimise, tulemüürid ja turvasoklite kihi (SSL). Täpsemat infot meie veebilehelt kogutavate isikuandmete tehniliste turvameetmete kohta leiate siit.

Töökorralduslike turvameetmete näide on müüja juurutatud mitmeid autentimisprotseduurid ettevõttes ja väliste teenusepakkujate juures, mis võivad seisneda teilt täpsemate üksikasjade küsimises teie isiku tuvastamiseks enne konkreetset teenust, toodet või tehingut puudutava päringu käsitlemist.

Müüja jälgib ka võrguliiklust, et tuvastada isikuandmete volitamata üleslaadimise või muutmise, pettuse või ebaseadusliku tegevuse või muu kahju põhjustamise katseid.

Kui teil on turvalisuse kohta küsimusi, palun võtke meiega ühendust punktis 17 toodud kontaktidel.

13. Turundus

Soovime saata teile huvi pakkuda võivat teavet meie ettevõtte ja koostööpartnerite toodete ja teenuste kohta. Turundusteadete saamisega nõustumise saate hiljem tagasi võtta. Teil on õigus igal ajal keelata meil teiega turundusotstarbel ühendust võtta või edastada teie andmeid müüja koostööpartneritele. Kui te ei soovi enam turundusteateid saada, palun kirjutage punktis 17 toodud kontaktidel.

Me ei kanna teenuse osutamise väliselt üle ega müü teie isikuandmeid ühelegi kolmandale isikule.

14. Küpsised

Küpsised on Teie arvutisse salvestatavad tekstifailid, millega kogutakse tavapärast interneti logiteavet ja külastaja käitumisteavet. Teavet kasutatakse veebilehe külastajate käitumise jälgimiseks ja veebilehel toimuva tegevuse kohta statistiliste aruannete koostamiseks. Täiendav info küpsiste kohta on esitatud veebilehtedel www.aboutcookies.org ja www.allaboutcookies.org.

Kui te soovite, et meie veebileht ei jätaks üldse küpsiseid, peate oma brauseris küpsised keelama. Siis ei ole võimalik kasutada ka muid funktsioone, mille korral veebileht peab teie valiku meelde jätma.

Küpsiste kasutamise käigus kogutav info on rangelt isikustamata.

15. Muud veebilehed

Meie veebileht sisaldab linke muudele veebilehtedele (nt makseteenuse osutajad). Käesolevad andmekaitsetingimused kehtivad ainult selle veebilehe kohta. Muudele veebilehtedele liikumise korral tuleb tutvuda seal kehtivate andmekaitsetingimustega.

16. Muudatused andmekaitsetingimustes

Jälgime andmekaitsetingimuste ajakohasust pidevalt ja avaldame kõik värskendused sellel veebilehel. Isikuandmete kaitse ja küpsiste kasutamise põhimõtteid värskendati viimati 18. juuni 2019.

17. Kuidas meiega ühendust võtta?

Müüja on Transaviabaltika isikuandmete volitatud töötleja ja küsimuste korral meie isikuandmete kaitse põhimõtete kohta või meie käsutuses oleva teid puudutava info kohta saate alati ühendust võtta aadressil:

info@saartelennuliinid.ee
Teema: isikuandmete kaitse

või

OÜ Razoone
Reg. nr 11010237
Lõõtsa 6a, 11415 Tallinn, Eesti

Kui te ei jää meie vastusega rahule või arvate, et me ei töötle teie isikuandmeid seadusekohaselt, võite pöörduda Eesti Andmekaitse Inspektsiooni poole [www.aki.ee, infotelefon: +372 56202341, e-post: info@aki.ee].